Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy.
 2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania mają charakter dokumentu administracyjnego i są wydawane na potrzeby organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie placówek oświatowych.


Wymagane DOKUMENTY

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii (druk wniosku na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie).

 

Wymagane dokumenty uzasadniające wniosek:

 1. Wydane przez lekarza specjalistę zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (specjalizacja medyczna zależna od przyczyny składania wniosku) – druki zaświadczeń dostępne na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie.
 2. Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych i z innych instytucji.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Inne opinie, zaświadczenia, obserwacje, wypisy itp. istotne z punktu widzenia rozpatrywania złożonego wniosku.
 2. Informacja od nauczycieli o funkcjonowaniu dydaktyczno- wychowawczym ucznia.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty składaja osobiście rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub uczeń pełnoletni:

 • w sekretariacie siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie, ul. Mickiewicza 14,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Mickiewicza 14

Sposób i miejsce odbioru wydanych przez Zespół dokumentów:

 1. Odbioru wydanych przez Zespół dokumentów dokonuje się osobiście w sekretariacie siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie, przy ul. Mickiewicza 14.
 2. Do odbioru orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub pełnoletni uczeń, którego sprawa dotyczy.
 3. W uzasadnionych przypadkach dokumenty wydane przez Zespół Orzekający mogą odebrać osoby posiadające pisemne upoważnienie podpisane przez wnioskodawcę (osoba taka musi posiadać dokument tożsamości) lub (w szczególnej sytuacji) wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.